P.H. Orient - Tomasz Zaczek, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kłodzka 12
+48 601 670 587

Regulamin zakupów obowiązujący od 29.11.2017 r.
Phorient.com.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Phorient.com.pl, prowadzony przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK Bielany Wrocławskie, ul. Kłodzka 12, 55-040 Kobierzyce NIP: 897-00-06-160, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@Phorient.com.pl.

1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Phorient.com.pl.
2. Klienci mają możliwość korzystania z Phorient.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Phorient.com.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Phorient.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@Phorient.com.pl zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Phorient.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK, której przedmiotem są usługi świadczone przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Phorient.com.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Phorient.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w Phorient.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Phorient.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon i załączony do przesyłki. Faktura VAT może być dostarczana na życzenie klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Sklepie Stacjonarnym, którego adres wskazany jest na stronach internetowych Phorient.com.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Phorient.com.pl w zakładce Zasady Wysyłki.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK dotycząca zakupu danego produktu w Phorient.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Phorient.com.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Sklep Stacjonarny.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Phorient.com.pl, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Phorient.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie Sklepu Stacjonarnego. W wybranych przypadkach PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
o Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
o Raty – usługa za pośrednictwem banku. Szczegółowe informacje będą dostępne na Phorient.com.pl w momencie zawarcia umowy Phorient.com.pl z wybranym bankiem (w chwili obecnej trwają negocjacje handlowe z Bankiem – aktywność tej usługi zostanie ogłoszona na stronie głównej Phorient.com.pl).
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Phorient.com.pl zakładce Zasady Wysyłki. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Zakładce Formy Płatności dostępnej w Phorient.com.pl.
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Phorient.com.pl, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Sklepu Stacjonarnego. O możliwości odebrania zamówionego produktu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w Phorient.com.pl w zakładce Zasady Wysyłki.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Phorient.com.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisach produktów lub na życzenie klienta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Phorient.com.pl”, produkt należy odesłać na adres magazynu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Sklepu Stacjonarnego: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK, mieszczącego się Bielany Wrocławskie, ul. Kłodzka 12, 55-040 Kobierzyce.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
14. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą e-mail lub w formie pisemnej na adres PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK podany w górnej części Regulaminu, na koszt PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu zawiadomienia o rekalamacji.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK albo PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
17. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Phorient.com.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@Phorient.com.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK wskazanego w art. 13, na swój koszt.
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Phorient.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Phorient.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
21. Podane przez Klientów dane osobowe PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Phorient.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Phorient.com.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Phorient.com.pl.
22. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Phorient.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Phorient.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient przy pierwszym logowaniu w Phorient.com.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK w ramach Phorient.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Phorient.com.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Phorient.com.pl jest:
a. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK;
b. Sklep oraz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Phorient.com.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklepu w zakresie Phorient.com.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Phorient.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
6. Klienci mogą przeglądać Phorient.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Phorient.com.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
9. W przypadku uzyskania przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Phorient.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Banku będą przekazywane (Nazwa Banku) z siedzibą we (adres) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla (adres sądu) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (nr), NIP: (nr) oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Bank płatności za nabyte w Phorient.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Phorient.com.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Banku (w chwili obecnej trwają negocjacje handlowe z Bankiem – aktywność tej usługi zostanie ogłoszona na stronie głównej Phorient.com.pl).
11. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK lub Sklep danych osobowych innemu niż PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK lub Sklep administratorowi danych.
12. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK lub Sklepu. lub też gdy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Phorient.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
13. Dodatkowo, okazjonalnie, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Phorient.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
14. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
15. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Phorient.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Phorient.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK, Bielany Wrocławskie, ul. Kłodzka 12, 55-040 Kobierzyce

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “ORIENT” EXPORT IMPORT TOMASZ ZACZEK,
Bielany Wrocławskie, ul. Kłodzka 12, 55-040 Kobierzyce
biuro@Phorient.com.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-mail/formularza kontaktowego dostępnych w zakładce Kontakt.